Regulamin

Regulamin sklepu internetowego internetwszedzie.pl

 • [Definicje]

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – ACO SOLUTIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-450), przy ul. Ratuszowej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334129, NIP 5711689056, REGON 280416663, kapitał zakładowy 90.000,00 zł.
 2. Klient – Przedsiębiorca zawierający Umowę za pośrednictwem Sklepu.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.
 4. Konto – konto w Sklepie, w którym zgromadzone są informacje o Kliencie, który dokonał rejestracji w Sklepie.
 5. Produkt – oznacza łącznie usługi oraz towary, które mogą być przedmiotem Umowy, dostępne w Sklepie.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu Produktu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Sklep – sklep internetowy w domenie internetwszedzie.pl.
 10. Umowa – oznacza umowę, której przedmiotem jest zakup Produktu, zawarta za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Klientem a Administratorem.
 • Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu.

 

 • [Postanowienia ogólne]
 1. Sklep wraz z oferowanymi w Sklepie Produktami skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców. Podmioty lub osoby niebędące Przedsiębiorcami mogą dokonywać zakupu Produktów zwracając się bezpośrednio do Administratora (sprzedawcy) z zapytaniem ofertowym na adres e-mail klep@internetwszedzie.pl
 2. Integralną część Regulaminu stanowią inne regulaminy umieszczone w Sklepie, w tym Regulamin konta oraz Regulamin newslettera.
 3. Z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu. W przypadku braku wyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia Sklepu. Pozostanie w Sklepie oznacza akceptację Regulaminu przez Użytkownika i zobowiązanie się do jego przestrzegania.

 

 • [Wymagania techniczne]
 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
 2. posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z sieci Internet,
 3. połączenie internetowe,
 4. przeglądarka internetowa w najnowszej wersji, tj.: Internet Explorer, Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome.
 5. Do realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu i zawierania Umów niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej. Konto poczty elektronicznej jest również niezbędne do założenia Konta.
 6. Do zawarcia Umowy niezbędne jest założenie Konta.
 • [Procedura zawarcia Umowy, dostawa]
 1. Informacje o Produktach, w szczególności cechy towarów oraz warunki świadczenia usług, w tym warunki udzielenia licencji są wskazane w opisach poszczególnych Produktów dostępnych w Sklepie.
 2. W celu zawarcia Umowy należy za pośrednictwem Sklepu dokonać wyboru Produktów poprzez dodanie ich do koszyka, postępując według informacji i komunikatów dostępnych w Sklepie.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyborze sposobu dostawy oraz płatności dostępne będzie podsumowanie zamówienia. Podczas składania zamówienia w miejscu do tego przeznaczonym konieczne jest wskazanie numer NIP, nazwy lub firmy oraz adresu siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Do momentu finalizacji zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.
 4. W przypadku jeśli w danym Produkcie Klient ma możliwość wyboru cech Produktu, a zaniecha dokonania tego w czasie składania zamówienia, Administrator dostarczy Produkty o losowych cechach.
 5. W celu złożenia zamówienia konieczne jest zaakceptowanie treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty oraz jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 6. Umowę uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej prawidłowe złożenie oraz opłacenie zamówienia.
 7. Do uzyskania pełnej funkcjonalności zakupionych Produktów będących towarami w niektórych przypadkach konieczny jest odrębny zakup licencji do oprogramowania, które umożliwia korzystanie z funkcjonalności Produktów w pełnym zakresie. Licencja jest udzielana na czas wskazany w opisie Produktu. Klient przyjmuje do wiadomości, że po upływie czasu na jaki została udzielona niektóre funkcjonalności Produktu mogą doznawać poważnych ograniczeń, co nie może stanowić podstaw do przyjęcia, że towar jest wadliwy ani wysuwania przez Klienta jakichkolwiek żądań z tym związanych. Po upływie okresu obowiązywania licencji Klient może zakupić licencję na kolejne okresy. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: sklep@internetwszedzie.pl.
 8. Dostawa Produktów będących towarami fizycznymi odbywa się za pośrednictwem wybranego przez Klienta sposobu dostawy i na adres podany przez Klienta w Sklepie podczas składania zamówienia. Dostawa Produktów stanowiących treści cyfrowe następuje na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 9. Produkty dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • [Cena i zasady płatności]
 1. Ceny Produktów podane w Sklepie są podawane są w złotych polskich i zawierają wyszczególnienie podatku VAT oraz innych należności.
 2. W przypadku Produktów będących towarami fizycznymi Klient zobowiązany jest do poniesienia także kosztów dostawy w wysokości wskazanej w Sklepie, zależnej od wybranego sposobu dostawy. Klient akceptuje koszty w procesie składania zamówienia.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 4. za pośrednictwem platformy płatniczej – po wybraniu tej opcji nastąpi przekierowanie poza Sklep, na zewnętrzną stronę operatora płatności,
 5. przelewem na numer rachunku bankowego podany w procesie składania zamówienia, w tytule przelewu wskazując nazwę lub firmę Klienta oraz numer zamówienia.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 7. Administrator przystąpi do wykonania Umowy po otrzymaniu płatności. Administrator oczekuje na zapłatę w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakupu, a po bezskutecznym upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane, a Umowa nie dochodzi do skutku.
 8. Zawarcie Umowy i dokonanie zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu oznacza zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych oraz otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Klient może wyrazić sprzeciw lub cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych lub otrzymywanie faktur drogą elektroniczną poprzez przesłanie takiej informacji na adres e-mail: sklep@internetwszedzie.pl. Faktury będą wystawiane w formie papierowej począwszy od dnia następującego po dniu, w którym Administrator otrzymał powyższą informację.

 

 • [Prawo odstąpienia od Umowy]
 1. Przepisy niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie wyłącznie do Klientów będących osobami fizycznymi zawierających Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 3855 Kodeksu cywilnego).
 2. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu (w przypadku towarów) lub zawarcia Umowy (w przypadku usług) bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem powyższego terminu.
 3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do:
  1. Umów o dostarczanie produktu w postaci treści cyfrowej, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
  2. Umów o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana w pełni za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Klienta utraci prawo do odstąpienia od Umowy,
  3. w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 38 Prawa konsumenckiego.
 4. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia przez niego wskazana weszła w posiadanie Produktu (w przypadku towarów fizycznych) lub od dnia zawarcia Umowy (w przypadku usług).
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Administratora lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Administrator prześle niezwłocznie Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy. Wzór formularza odstąpienia od Umowy jest dołączony do Regulaminu.
 6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Klient zobowiązany jest do o odesłania towaru na adres ACO Solutions Sp. z o.o., ul. Czapli 31A, 02-781 Warszawa, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Administratora o realizacji prawa do odstąpienia. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem powyższego terminu. Przesyłkę ze zwracanym towarem należy wysłać z dopiskiem „zwrot” oraz dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o ile nie zostało ono już przesłane Administratorowi. Administrator nie przyjmuje zwrotów w formie przesyłek pobraniowych lub innych niestanowiących wysyłki bezpośrednio na adres podany do zwrotu.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Administrator zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, a także jeśli z uwagi na sposób zapłaty nie jest to możliwe – wówczas zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub w inny wskazany przez Klienta sposób. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klienta obciążają bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

 • [Reklamacje]
 1. Reklamacje Produktu należy kierować na adres e-mail: lub listem poleconym na adres: ACO Solutions sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@internetwszedzie.pl. W reklamacji Klient powinien podać co najmniej: nazwę lub firmę lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, przedmiot reklamacji, żądanie Klienta oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. O rozstrzygnięciu reklamacji Produktu Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub pisemną, odpowiednio do formy zgłoszenia reklamacji:
  1. w przypadku reklamacji Produktu będącego towarem w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji,
  2. w przypadku reklamacji Produktu będącego usługą w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

W przypadku braku ustosunkowania się do złożonej reklamacji we wskazanych terminach, nie uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

 1. Produkty nie podlegają gwarancji, chyba że co innego wskazano w opisie Produktu, a Administrator dostarczył Klientowi treść gwarancji oraz informację o sposobie jej realizacji.
 2. Administrator na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) wobec Przedsiębiorców.
 3. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji Klienta niezbędne jest dostarczenie Produktu, Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Produktu na adres ACO Solutions Sp. z o.o., ul. Czapli 31A, 02-781 Warszawa.
 4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
 • [Zastrzeżenia]
 1. Udostępniane w Sklepie informacje i dane podlegają ochronie prawnej, w tym na podstawie przepisów dotyczących ochrony praw własności intelektualnej.
 2. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wulgarnych, naruszających dobra osobiste, dobre obyczaje lub prawa własności intelektualnej.
 3. Administrator podejmuje niezbędne starania, aby zapewnić poprawne funkcjonowanie Sklepu, przy czym istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu lub w dostępie do niektórych funkcjonalności. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Administrator nie gwarantuje braku przerw w działaniu Sklepu ani tego, że dane zawarte w Sklepie będą całkowicie wolne od nieprawidłowości. Jakiekolwiek roszczenia z tym związane są wyłączone.
 4. Zabrania się używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych ze Sklepu do celów komercyjnych („screen scraping”), udostępniania lub obsługiwania łączy do witryny Sklepu, kopiowania kodu źródłowego, itd. bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody Administratora w formie dokumentowej.
 5. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania ze Sklepu lub istotnych naruszeń postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym zablokowania Klientowi dostępu do Sklepu i Konta, zawezwania do zaprzestania naruszeń i podjęcia innych niezbędnych działań, w tym na drodze sądowej.

 

 • [Dane osobowe]
 1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: sklep@internetwszedzie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, tj.: ACO Solutions sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa.
 2. Dane są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 1. w celu wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są obsługa zapytań, kontakt, zabezpieczenie możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jak również cele statystyczno-analityczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. w przypadkach gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w związku z dokonywaniem rozliczeń za zrealizowane Umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. w pozostałych przypadkach jeśli w Sklepie przewidziana jest możliwość wyrażenia zgody, w oparciu o udzieloną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  1. Administrator nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.
  2. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
 5. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 6. sprostowania swoich danych,
 7. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 8. przenoszenia danych,
 9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią,
 10. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 11. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych w Sklepie jest dobrowolne, natomiast odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy, założenie Konta lub uzyskanie odpowiedzi na kierowane do Administratora zapytania.
 13. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w tym świadczące pomoc prawną, obsługę informatyczną, księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, a także organy administracji, służby państwowe i sądy. Ponadto, w przypadku dokonywania płatności za zakupione Produkty odbiorcami są także operatorzy płatności, będący w tym zakresie odrębnymi administratorami danych.
 14. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że Administrator podejmie środki niezbędne do zapewnienia przekazania zgodnego z RODO.
 15. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, przy czym dane będą przechowywane przez Administratora tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, w jakich zostały one zebrane.
 16. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia w przypadku danych otrzymanych dla celów realizacji umów, do celów zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora bądź wniesienia sprzeciwu w tym zakresie (chyba że odpowiednie przepisy RODO pozwalają na dalsze przetwarzanie), a w innych przypadkach przez okres wynikający każdorazowo ze znajdujących zastosowanie przepisów prawa (w szczególności upływów terminów przedawnienia wynikających z odpowiednich przepisów prawa podatkowego i rachunkowego). W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody dane te będą przetwarzane do chwili jej wycofania.

 

 • [Postanowienia końcowe]
 1. Administrator zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu z uzasadnionych przyczyn, przy czym do Umów zawartych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu, zastosowanie znajdują zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia danej Umowy.
 2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.
 3. Sądem właściwym dla sporów wynikających z Umów lub z nimi związanych jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pobrać jego treść, sporządzić wydruk, jak również żądać od Administratora jego przesłania w formie utrwalonej.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022r.

Formularz odstąpienia od Umowy – wzór

ACO SOLUTIONS sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
e-mail: sklep@internetwszedzie.pl

 

Ja/My(*[*]) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

...........................................................................................................................................................

Imię i nazwisko(*) / nazwa lub firma(*):

...................................................................................................................................................................

Adres:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

 

[*] niepotrzebne skreślić

Regulamin konta

w sklepie internetwszedzie.pl

 

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

 • 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin - niniejszy regulamin Konta.
Sklep – sklep internetowy internetwszedzie.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetwszedzie.pl
Sprzedawca - ACO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000334129, NIP 5711689056, nr REGON 28041666300000, kapitał zakładowy 90000,00 zł.

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
 2. Adres e-mail: sklep@internetwszedzie.pl
 3. Telefon: 538229977
 • 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
 • aktywne konto e-mail
 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
 • 4 KONTO
 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@internetwszedzie.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 • 5 REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@internetwszedzie.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
 • 6 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 2. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 7 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji Regulaminu.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy sklep@internetwszedzie.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Regulamin newslettera

sklepu internetwszedzie.pl

 

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Newsletter
§ 3 Reklamacje
§ 4 Dane osobowe
§ 5 Postanowienia końcowe

 • 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.). 
Sklep – sklep internetowy internetwszedzie.pl prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetwszedzie.pl
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
Usługobiorca uprzywilejowany  – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. 
Usługodawca - ACO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000334129, NIP 5711689056, nr REGON 28041666300000, kapitał zakładowy 90000,00 zł.

 • 2 Newsletter
 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: sklep@internetwszedzie.pl.
 8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
 • 3 Reklamacje
 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@internetwszedzie.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
 • 4 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 2. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: sklep@internetwszedzie.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
 7. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 Internet wszędzie

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl